2018-09-11

Materiał bibliograficzny należy dostarczać:

 • niezwłocznie po jego opublikowaniu, pocztą elektroniczną, pocztą wewnętrzną GUMed lub osobiście, odpowiednio do:

 • w postaci oryginału pracy lub jej kompletnej kopii obejmującej integralny tekst publikacji wraz ze stroną tytułową jej źródła, na której znajdują się dokładne dane bibliograficzne (dot. zarówno artykułu, jak i rozdziału w książce)

 • wraz z wypełnionymi oświadczeniami, o ile są wymagane, tj.:

  • dot. objętości wydawniczej książek i ich fragmentów (jeśli w książce brak informacji o afiliacji autora i fakcie jej recenzowania, należy też wypełnić odpowiednie pola oświadczenia):

   • oświadczenie dla książek: pdf, doc

   • oświadczenie dla rozdziałów: pdf, doc

  • dot. wielu afiliacji autora w publikacji i zaliczenia pracy do dorobku jednostki: pdf, doc.


Ważne informacje dodatkowe:

 • rejestracji w bazie podlegają artykuły w wersji ostatecznej, tzn. z określonymi numerami tomu, zeszytu i stron; publikacje posiadające tylko numer DOI nie są wersją ostateczną i nie są rejestrowane,

 • do bazy wpisywane są jedynie opublikowane, tzn. udostępnione w formie papierowej lub elektronicznej, wystąpienia i plakaty konferencyjne oraz ich streszczenia, informacja w programie zjazdu o wystąpieniu/plakacie konferencyjnym nie jest publikacją i nie podlega rejestracji.

 • wskazówki, jak obliczyć liczbę arkuszy wydawniczych znaleźć można na blogu Warsztat badacza Emanuela Kulczyckiego,

 • do czasu dostarczenia wymaganych oświadczeń, zarejestrowanym pracom nie nadaje się punktacji.

Pracownia Bibliograficzna:
pok. nr 1, tel. 58 349 10 43
bibliografia@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.