2019-01-28

Biblioteka dokumentuje dorobek naukowy Uczelni, tworząc na bieżąco ogólnodostępną bazę:

Bibliografia GUMed,

której częściami są moduły:

Analiza bibliometryczna publikacji GUMed

Rankingi pracowników, wydziałów i jednostek GUMed

Baza obejmuje publikacje pracowników GUMed (wcześniej Akademii Lekarskiej i Akademii Medycznej w Gdańsku) od roku 1945 do bieżącego, powstałe w okresie ich zatrudnienia w  Uczelni oraz publikacje doktorantów – od roku 2005 – będących słuchaczami studiów doktoranckich GUMed, opublikowane w trakcie ich studiów. Są to polskie i zagraniczne:

  • artykuły w czasopismach naukowych oraz monografie i ich fragmenty,

  • opublikowane materiały zjazdowe: referaty i streszczenia,

  • prace doktorskie i habilitacyjne,

  • patenty,

  • prace o charakterze popularnonaukowym.

Opisy w bazie tworzone są z autopsji, na podstawie dostarczonego do Biblioteki materiału bibliograficznego. Rekordy uzupełniane są m.in. o typy formalne i merytoryczne publikacji, słowa kluczowe, odnośniki do pełnego tekstu, punktację (zgodnie z obowiązującymi w danym roku zasadami).

>> więcej o bazie Bibliografia GUMed

Pracownia Bibliograficzna:
pok. nr 1, tel. 58 349 10 43
bibliografia@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.