2019-03-20

AKTUALNA PUNKTACJA

PUNKTACJA ARCHIWALNA

Zarejestrowane w Bibliografii GUMed prace otrzymują należną im punktację, obowiązującą dla roku ich opublikowania:

 • do czasu ukazania się wykazów za dany rok kalendarzowy, publikacjom przypisywana jest punktacja według ostatnich dostępnych list,
 • punktacja przypisywana jest tylko pracom afiliowanym do jednostek jednego z wydziałów GUMed,

(afiliacja na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne nie spełnia tego wymagania)

>> zobacz Zarządzenie nr 13/2018 Rektora GUMed z 27.03.2018 r., jak afiliować się w publikacjach
 

IMPACT FACTOR (IF)

zgodnie z bazą Journal Citation Reports (JCR)

>> zobacz jak skonfigurować przeglądarkę na ustawienia proxy dla bazy JCR
 

PUNKTACJA MINISTERSTWA

rok 2019

zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 22.02.2019 r. (Dz.U.2019 z 28.02.19, poz. 392) w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej punkty otrzymują:

 • artykuły naukowe w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych

  • zgodnie z wykazem czasopism, który zostanie opublikowany w 2019 r.

  • artykuły w czasopismach spoza ww. wykazu – 5 pkt.

UWAGA: do czasu ukazania się nowego wykazu obowiązują wykazy z 09.12.2016 r.:
- w czasopismach z IF >> lista 2016 część A
- w czasopismach bez IF >> lista 2016 część B
- w czasopismach z listy ERIH >> lista 2016 część C

 • monografie naukowe
  zgodnie z wykazem wydawnictw ogłoszonym komunikatem ministra z 18.01.2019

  • autorstwo/przekład monografii:

   • wydawnictwo z II poziomu – 200 pkt.

   • wydawnictwo z I poziomu – 80 pkt.

   • wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw – 20 pkt.

  • redakcja naukowa monografii:

   • wydawnictwo z II poziomu – 100 pkt.

   • wydawnictwo z I poziomu – 20 pkt.

   • wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw – 5 pkt.

  • autorstwo/przekład rozdziału w monografii:

   • wydawnictwo z II poziomu – 50 pkt.

   • wydawnictwo z I poziomu – 20 pkt.

   • wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw – 5 pkt.>> zobacz jak punktowane są poszczególne typy publikacji w bazie Bibliografia GUMed

IMPACT FACTOR (IF)

od roku 1975, zgodnie z bazą Journal Citation Reports (JCR)

PUNKTACJA MINISTERSTWA 

od roku 2000, zgodnie z rozporządzeniami ministra właściwego dla resortu nauki

Rok / rozporządzenie

 punktacja

2018, 2017, 2016 >> rozporządzenie MNiSW z 12.12.2016 (Dz.U.2016 z 27.12.16, poz. 2154)

 • monografie i ich fragmenty (punktowane są recenzowane monografie o objętości min. 6 arkuszy wydawniczych oraz rozdziały o objętości min. 0,5 arkusza, na podstawie złożonych przez autorów oświadczeń):

  • autorstwo monografii / 25 pkt.

  • autorstwo rozdziału w monografii / 5 pkt.

  • redakcja monografii wieloautorskiej / 5 pkt.

 • materiały zjazdowe:

  • publikacja w materiałach indeksowanych w bazie Web of Science / 15 pkt.

 

>> ogłoszenie MNiSW z 09.12.16 o liście czasopism punktowanych:

 

2015, 2014, 2013, 2012, 2011 >> rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 (Dz.U.2012, poz. 877)


2015 >> komunikat MNiSW z 18.12.2015 z wykazem czasopism:

>> komunikat MNiSW z 01.07.2016 o sprostowaniu komunikatu z 18.12.2015
 

2014 >> komunikat MNiSW z 31.12.2014 z wykazem czasopism:

>> obwieszczenie MNiSW z 25.03.2015 o sprostowaniu błędów w częściach B i C wykazu z 31.12.2014
 

2013 >> komunikat MNiSW z 17.12.2013 z wykazem czasopism:

2012, 2011 >> komunikat MNiSW z 20.12.2012 z wykazem czasopism:

>> obwieszczenie MNiSW z 22.04.2013 o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu z 20.12.2012

 

2010, 2009 >> rozporządzenie MNiSW z 25.05.2010 (Dz.U.2010, Nr 93, poz.599)

 

2008, 2007 >> rozporządzenie MNiSW z 17.10.2007 (Dz.U.2007, Nr 205, poz.1489)

 

 

2006, 2005 >> rozporządzenie MNiI z 04.08.2005 (Dz.U.2005, Nr 161, poz.1359)

 

2004, 2003, 2002, 2001, 2000 (KBN)

Dla publikacji posiadających IF >> tabela nr 1

Dla publikacji nie posiadających wskaźnika Impact Factor:

 

 

INDEX COPERNICUS

dla publikacji z lat 2000-2005

 • w 2005 zgodnie z IC Journal Master List 2005,

 • w latach 2000-2004 zgodnie z drukowanymi wykazami IC Journal Master List (wykazy dostępne w Pracowni Bibliograficznej)>> zobacz szczegółową punktację dla poszczególnych typów publikacji stosowaną w bazie BIbliografia GUMed

 

Pracownia Bibliograficzna:
pok. nr 1, tel. 58 349 10 43
bibliografia@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.