2019-01-30

Jednolita Polityka Otwartości PPM wprowadzona uchwałą Senatu GUMed 39/2018 z 24.09.2018 r., zgodna z realizowanym projektem
Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
 

Kierując się zasadą transparentności, uwzględniając korzyści, jakie płyną z szerokiej współpracy i wymiany wiedzy oraz pragnąc zapewnić wszystkim dostęp do wiedzy bez ograniczeń, wprowadza się niniejszą jednolitą Politykę Otwartości Polskiej Platformy Medycznej (zwaną dalej „Polityką”) dla instytucji, które wspólnie realizują projekt „Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” (zwany dalej „Projektem PPM”), tj.:

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,

zwanych dalej „Partnerami Projektu PPM”.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Pojęcia używane w niniejszej Polityce, których definicji nie podano w niniejszym dokumencie, należy rozumieć zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 r., poz. 1191 z późn. zm).

 2. Niniejsza Polityka nie narusza zapisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz postanowień wynikających z aktów wewnętrznych Partnerów Projektu PPM regulujących zasady zarządzania własnością intelektualną oraz zasady komercjalizacji obowiązujących u poszczególnych Partnerów Projektu PPM.

 3. Politykę stosuje się do:

  1) pracowników Partnerów Projektu PPM tworzących dobra intelektualne w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych,

  2) studentów i doktorantów, jeżeli wynika to z umowy dotyczącej praw do dóbr intelektualnych zawartej pomiędzy Partnerem Projektu PPM a studentem lub doktorantem,

  3) wszystkich osób, z którymi Partnerzy Projektu PPM zawarli umowę przewidującą zastosowanie niniejszej Polityki,

  – zwanych dalej odpowiednio „Autorem” lub „Twórcą”.
   
 4. W Polityce przyjmuje się następujące definicje pojęć:

4.1. Publikacja – utwór opublikowany, który za zezwoleniem Autora został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie lub utwór rozpowszechniony udostępniony publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Publikacjami są w szczególności:

4.1.1. publikacje w czasopismach naukowych,
4.1.2. publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji,
4.1.3. monografie naukowe,
4.1.4. rozdziały w monografiach naukowych,
4.1.5. dysertacje.

4.2. Dane Badawcze – dane zebrane lub wytworzone jako materiał do analizy w ramach badań naukowych w szczególności: zanonimizowane wyniki eksperymentów, pomiarów, obserwacji, statystyki, ankiety, zdjęcia, w tym takie dane, które mają formę graficzną.

4.3. Repozytorium PPM – narzędzie informatyczne służące do udostępniania publicznie dorobku naukowego Partnerów Projektu PPM (tj. w szczególności Publikacji i Danych Badawczych) deponowanego i przechowywanego w repozytoriach lokalnych.

4.4. Repozytorium Lokalne – narzędzie informatyczne służące do deponowania, przechowywania i udostępniania dorobku naukowego Partnera Projektu PPM w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym na warunkach otwartej licencji Creative Commons.

§ 2
Otwarty dostęp do Publikacji

 1. Autorzy powinni dążyć do zapewnienia otwartego dostępu do Publikacji poprzez zdeponowanie ich elektronicznej postaci w Repozytorium Lokalnym i publiczne ich udostępnienie w Repozytorium PPM tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z niej wraz z udzieleniem licencji, na warunkach przyjętych w regulaminach Repozytoriów Lokalnych.

 2. Otwarty dostęp, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien być zapewniony niezwłocznie po opublikowaniu Publikacji z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Szczegółowe zasady deponowania prac w Repozytorium Lokalnym, przez Autorów z jednostek Partnerów Projektu PPM, określają poszczególne regulaminy Repozytoriów Lokalnych u Partnerów Projektu PPM.

 4. Autorzy powinni w szczególności dokonać uprzedniego uzgodnienia, zarówno z wydawcami, jak i współtwórcami Publikacji, udzielania do tych prac licencji niewyłącznych, które nie zawierają postanowień ograniczających lub wyłączających możliwość otwartego dostępu do Publikacji wskazanego w ust. 1.

§ 3
Otwarty dostęp do Danych Badawczych

 1. W przypadku Danych Badawczych, do których poszczególni Partnerzy Projektu PPM posiadają wyłączne prawa majątkowe decyzję o ich umieszczeniu w Repozytorium Lokalnym PPM podejmuje odpowiednio Rektor albo Dyrektor instytutu badawczego lub osoba przez nich do tego upoważniona w porozumieniu z Twórcą Danych Badawczych.

 2. Twórcy Danych Badawczych, dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia otwartego dostępu do Danych Badawczych, do których Partner Projektu PPM posiada prawa majątkowe wraz z powiązanymi metadanymi, w szczególności poprzez:

  1) opracowanie planu zarządzania Danymi Badawczymi określającego zasady zarządzania danymi w trakcie i po zakończeniu badań, precyzującego rodzaje danych zbieranych, przetwarzanych lub wytwarzanych w trakcie badań, określającego stosowane w odniesieniu do danych metodologie i standardy, a także zasady udostępniania danych i ich długoterminową archiwizację;

  2) aktualizację planu zarządzania Danymi Badawczymi w trakcie trwania badań, o ile zachodzi taka konieczność;

  3) zdeponowanie Danych Badawczych w Repozytorium Lokalnym;

  4) jeśli to możliwe, publiczne udostępnienie Danych Badawczych zdeponowanych w Repozytorium Lokalnym PPM tak, aby każdy miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym bez ograniczeń prawnych, wraz z udzieleniem licencji na warunkach przyjętych przez Repozytorium Lokalne;

  5) zapewnienia, aby Dane Badawcze były rzetelne, identyfikowalne, dostępne, nadające się do przeprowadzenia badań oraz użyteczne poza pierwotnym celem, dla którego zostały zebrane.

 3. Szczegółowe zasady deponowania Danych Badawczych w Repozytorium Lokalnym, określają poszczególne regulaminy Repozytoriów Lokalnych u Partnerów Projektu PPM.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Partnerzy Projektu PPM postanawiają, że niniejsza Polityka będzie obowiązywała przez czas nieokreślony.

 2. Warunkiem wejścia w życie niniejszej Polityki jest jej przyjęcie przez właściwe organy statutowe wszystkich Partnerów Projektu PPM bez dokonywania żadnych zmian i poprawek. Polityka wchodzi w życie z dniem przyjęcia jej przez ostatniego Partnera Projektu PPM.

 3. Wszelkie zmiany w treści Polityki wymagają zgody wszystkich Partnerów Projektu PPM i wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej Polityki pod rygorem nieważności. Postanowienie ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

 4. Partnerzy Projektu PPM zgodnie oświadczają, że w okresie trwałości projektu, żaden z Partnerów Projektu PPM nie odstąpi od stosowania zasad określonych w niniejszej Polityce.

 5. Po zakończeniu okresu trwałości projektu Partnerzy Projektu PPM mogą zrezygnować ze stosowania niniejszej Polityki z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie od stosowania Polityki następuje poprzez złożenie przez Partnera Projektu PPM oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności pozostałym Partnerom Projektu PPM. Odstąpienie od stosowania Polityki nie wpływa na obowiązywanie Polityki w stosunku do pozostałych Partnerów Projektu PPM.

 

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.