2019-04-03

 

 

Regulamin Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

§ 1

Biblioteka wchodzi w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.
 

§ 2

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego dostępna jest dla pracowników i studentów Uczelni, a także innych osób zainteresowanych literaturą chemiczno-farmaceutyczną i medyczną.
 

§ 3

Księgozbiór Biblioteki Wydziałowej udostępniany jest na miejscu w czytelni bez wolnego dostępu do półek.
 

§ 4

W czytelni Biblioteki Wydziałowej udostępnia się księgozbiór podręczny, podstawowe podręczniki i skrypty oraz monografie zgodne z profilem biblioteki, czasopisma polskie i zagraniczne wpływające na bieżąco oraz roczniki archiwalne, dokumenty oryginalne sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych oraz prasę codzienną.

Na stanowiskach komputerowych udostępnia się:

- katalogi biblioteczne,

- bibliograficzne bazy danych,

- internet (tylko do celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych),

- czasopisma pełnotekstowe w wersji elektronicznej,

- bazę pełnotekstową prac magisterskich i licencjackich,

- pakiet MS Office,

- program Adobe Acrobat do tworzenia plików w formacie pdf.
 

§ 5

Korzystający z Czytelni są zobowiązani:

- pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, teczki, torby, plecaki, itp. w szatni,

- wyłączyć telefony komórkowe,

- pozostawić dyżurującemu bibliotekarzowi dokument potwierdzający tożsamość oraz zgłosić wnoszone materiały,

- czytelnie wpisać się do zeszytu odwiedzin,

- czytelnie wypisać rewersy na dzieła z księgozbioru Biblioteki i wręczyć je bibliotekarzowi,

- zachować ciszę,

- przestrzegać zakazu spożywania posiłków i napojów, z wyjątkiem wody w plastikowych butelkach z zakrętkami,

- oddać wypożyczone dzieła w stanie nieuszkodzonym, a zauważone braki zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 

§ 6

1. Dopuszcza się udostępnienie na zewnątrz pozycji z księgozbioru podręcznego Czytelni, po każdorazowym uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza, który określa termin zwrotu.

2. Dokumentem uprawniającym do wypożyczenia na zewnątrz jest aktualna karta biblioteczna BG GUMed lub elektroniczna legitymacja studencka pełniąca jednocześnie funkcję karty bibliotecznej. Dokumentem takim       może się posługiwać wyłącznie osoba, dla której ów dokument został wydany.

 3. Przekroczenie terminu zwrotu pozycji wymienionych w pkt. 1. spowoduje naliczenie kary zgodnie z cennikiem opłat za usługi świadczone w systemie biblioteczno-informacyjnym GUMed.
 

§ 7

W Bibliotece Wydziałowej prowadzone są wypożyczenia międzybiblioteczne.
 

§ 8

W Bibliotece wykonuje się wydruki i skany zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 

§ 9

W Bibliotece Wydziałowej możliwe jest korzystanie z Internetu bezprzewodowego.
 

 Obowiązuje od 1 października 2009

 

 

RODO / WYRAŹ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

  1. administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210,  przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

  2. inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

  3. dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  4. dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firm windykacyjnych, firm wspierających obsługę informatyczną,

  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

  6. każdy użytkownik Biblioteki posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7. użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

  8. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji przez Bibliotekę usługi.


>> wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
tel. (+48)  58 349 12 84
biblfarm@gumed.edu.pl 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.