2018-09-06

 1. Antczak, M.: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć i stosować: podręcznik, Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. Sygn. V D 027, V E 010-Inf

 2. Badania i publikacje w naukach biomedycznych. T. 1, Planowanie i prowadzenie badań / Cezary Watała [et al.], [alfa]-Medica Press, cop. 2011. Sygn. V E 013/a-Inf

 3. Badania i publikacje w naukach biomedycznych. T. 2, Przygotowanie publikacji / Cezary Watała [et al.], [alfa]-Medica Press, cop. 2011. Sygn. V E 013/b-Inf

 4. Bartkowiak L.: Redagowanie pracy magisterskiej: poradnik dla studentów. Poznań: Akademia Medyczna, 1998. Sygn. 690117

 5. Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków: UNIVERSITAS, 1998. Sygn. 686210-Inf

 6. Kolman R.: Zdobywanie wiedzy: poradnik podnoszenia kwalifikacji: (magisteria, doktoraty, habilitacje). Bydgoszcz; Gdańsk: Oficyna Wydaw. BRANTA, 2004. Sygn. 696138-Inf

 7. Kozłowski R.: Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych: z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2009

 8. Kuziak M., Rzepczyński S.: Jak mówić, jak pisać? Bielsko-Biała: Park, 2005.

 9. Kwaśniewska K.: Jak pisać prace dyplomowe: (wskazówki praktyczne). Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2005

 10. Lindsay D.: Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995

 11. Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1996

 12. Młyniec W.: Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe. Poznań: Wydaw. SORUS, 2003

 13. Morison M.: Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdać egzamin z psychologii. Poznań: Zysk i S-ka Wydaw., 1999

 14. Narojczyk K.: Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych. Olsztyn: WM, 2005

 15. Pułło A.: Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003

 16. Urban S., Ładoński W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław: Wydaw. Akad. Ekonomicznej, 1994

 17. Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005

 18. Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską?: poradnik dla studentów. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

 19. Wojcik, K.: Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską,  Lex a Wolters Kluwer business, 2012

 20. Zenderowski R.: Praca magisterska, licencjat : krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. Warszawa: CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, [2009]

 

>> Mendeley krok po kroku – jak pobierać rekordy z baz danych, wstawiać je w pracy jako przypisy i automatycznie tworzyć bibliografię załącznikową

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.