2018-05-16

MISJA BIBLIOTEKI

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jako biblioteka naukowa szkoły wyższej, współdziała ze środowiskiem Uczelni w celu realizacji jej zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych na najwyższym poziomie.
Misją Biblioteki jest stworzenie odpowiedniego warsztatu badawczo-edukacyjnego stosownie do zmieniających się potrzeb studentów i kadry naukowo-dydaktycznej GUMed.
Do zadań Biblioteki należy w szczególności gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, ich przechowywanie i ochrona dla pożytku przyszłych pokoleń oraz organizowanie dostępu do najnowszych krajowych i światowych źródeł naukowej informacji z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Biblioteka prowadzi również działalność informacyjno-bibliograficzną przy umiejętnym i pełnym wykorzystaniu możliwości technologicznych.
Misją Biblioteki jest również dbałość o ogólny rozwój kulturowy studentów, pomoc w kształtowaniu ich postaw etyczno-moralnych, a także wspieranie ich w procesie samokształcenia. 


KIERUNKI ROZWOJU BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AMG
W LATACH 2005-2010

(luty 2005 r.)

ANALIZA SWOT

Mocne strony

 1. Właściwe miejsce Biblioteki w strukturze Uczelni.

 2. Dobra współpraca z władzami Uczelni.

 3. Budynek o dobrej lokalizacji, po częściowym remoncie.

 4. Dobre wyposażenie w sprzęt komputerowy podłączony do Internetu.

 5. Dostępność urządzeń reprograficznych.

 6. Zbiory zgodne z profilem Biblioteki.

 7. Dogodne dla użytkowników godziny pracy.

 8. Wykształceni pracownicy.

 9. Profesjonalna i aktualna strona internetowa Biblioteki.

 10. Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi użytkowników VIRTUA.

 11. Wdrożenie opracowywania zbiorów zwartych w systemie VIRTUA.

 12. Przystąpienie do Trójmiejskiego Komputerowego Katalogu VIRTUA.

 13. Na bieżąco tworzona baza Bibliografia Publikacji Pracowników AMG stanowiąca podstawę dokonywania parametryzacji oraz wszelkich ocen naukometrycznych w Uczelni.

 14. Udział w elektronicznym systemie wypożyczeń międzybibliotecznych doc@med.

 15. Udział w konsorcjach umożliwiających dostęp do czasopism pełnotekstowych.

 16. Dobra współpraca z bibliotekami medycznymi w Polsce.

Słabe strony

 1. Struktura organizacyjna.

 2. Brak informacji o zasobach wydawnictw ciągłych w katalogu online Biblioteki.

 3. Brak współpracy z Kartoteką Przedmiotowych Haseł Wzorcowych MeSH.

 4. Brak efektywnej oferty szkoleniowej użytkowników.

 5. Brak opracowanego systemu pobierania opłat za świadczone przez Bibliotekę usługi, a co za tym idzie, brak możliwości dostosowania usług do potrzeb użytkowników (ze względu na koszty Biblioteka nie wykonuje wydruków i skanów).

 6. Zbyt mała ilość miejsc w Czytelni Głównej.

 7. Brak sal do nauki indywidualnej i grupowej.

 8. Zbyt mała szatnia.

 9. Zła baza lokalowa Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego.

 10. Zbyt mała ilość pracowników.

 11. Niedostateczna znajomość języków obcych wśród bibliotekarzy.

 12. Niskie uposażenia pracowników.

 13. Bariery architektoniczne uniemożliwiające korzystanie z Biblioteki osobom niepełnosprawnym.

Szanse

 1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

 2. Rozwój technologii informatycznych.

 3. Uchwalenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i o bibliotekach.

 4. Wzrost znaczenia w społeczeństwie poziomu posiadanego wykształcenia.

 5. Wzrost środków budżetowych przeznaczonych na naukę.

 6. Wzrost rangi i konkurencyjności Akademii Medycznej w regionie, w Polsce i w Unii Europejskiej.

 7. Rozwój kształcenia obcokrajowców w AMG.

 8. Pozytywny wizerunek biblioteki w środowisku Uczelni.

 9. Zmiana modelu upowszechniania publikacji naukowych – open access.

 10. Wprowadzenie w skali kraju jednolitej legitymacji studenckiej.

 11. Rozwój ogólnopolskich konsorcjów bibliotek.

 12. Plany powołania stowarzyszenia Bibliotek Akademii Medycznych w Polsce.

 13. Ścisła współpraca bibliotek naukowych województwa pomorskiego.

 14. Rozwój Narodowego Uniwersalnego Katalogu NUKAT.

 15. Wdrożenie w Polsce i rozwój Kartoteki Przedmiotowych Haseł Wzorcowych MeSH.

 16. Rozwój wdrożonego zintegrowanego systemu bibliotecznego VIRTUA.

 17. Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na modernizację i rozwój Biblioteki.

 18. Wymóg adaptacji Biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zagrożenia

 1. Brak wystarczających środków budżetowych na finansowanie nauki.

 2. Niekorzystne zmiany w ustawodawstwie dotyczącym nauki, szkolnictwa wyższego i działalności bibliotek.

 3. Niemożność uzyskania źródeł współfinansowania projektu modernizacji Biblioteki w oparciu o fundusze z Unii Europejskiej.

 4. Odrzucenie projektu modernizacji Biblioteki w konkursie na przydział funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 5. Brak zainteresowania ofertą dydaktyczną Akademii Medycznej.

 6. Niewystarczające działania marketingowe Uczelni.

 7. Spadek liczby potencjalnych użytkowników Biblioteki powodowany:

 

CELE

Misja będzie realizowana poprzez osiąganie następujących celów:

I. Tworzenie księgozbioru zgodnie z profilem Uczelni, potrzebami jej pracowników naukowych i studentów przy współpracy z kadrą dydaktyczną.

II. Zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zasobów, tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych.

III. Współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska naukowego i zawodowego przez dostarczanie nowoczesnej wiedzy i usług.

IV. Dbałość o rozwój kadry Biblioteki i podnoszenie jej kwalifikacji zawodowych.

V. Kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim.

VI. Współpraca z bibliotekami Trójmiasta, bibliotekami medycznymi i innymi bibliotekami naukowymi w celu tworzenia wspólnych źródeł informacji.

VII. Pozyskanie środków z Unii Europejskiej w celu modernizacji Biblioteki.

 

SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY REALIZACJI WYTYCZONYCH CELÓW

CEL I. Tworzenie księgozbioru zgodnie z profilem Uczelni, potrzebami jej pracowników naukowych i studentów, przy współpracy z kadrą dydaktyczną:

 1. Dążenie do wymiany często wypożyczanej części zbiorów (około 72 tys. egz. tj. 20% całości) w ciągu 12 – 15 lat, czyli od 4,8 tys. do 6 tys. egz. rocznie - obecnie rocznie wprowadza się około 3,5 tys. egz.

 2. Aktualizowanie we współpracy z nauczycielami akademickimi Uczelni wykazów obowiązkowej i polecanej literatury.

 3. Stworzenie możliwości elektronicznego przekazywania do Biblioteki informacji o zalecanych nowych pozycjach, by możliwe było gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami środowiska.

 4. Zakup i wdrożenie pozostałych modułów systemu VIRTUA, w tym modułu gromadzenia.

 5. Badanie stopnia wykorzystania prenumerowanych czasopism polskich i zagranicznych w celu prowadzenia odpowiedniej polityki zakupów.

 6. Badanie stopnia wykorzystania czasopism z Europy Wschodniej z lat 60. i 80. w celu ewentualnego ich ubytkowania.

 7. Wprowadzanie do zbiorów nowych tytułów polskich czasopism medycznych wysoko i wąsko specjalistycznych w związku z powstawaniem nowych dziedzin medycyny i poszerzaniem oferty dydaktycznej Uczelni.

 8. W oparciu o współpracę z bibliotekami naukowymi województwa pomorskiego wzajemne pozyskiwanie i użyczanie, na zasadzie depozytu, zbiorów wydawnictw zwartych i ciągłych zgodnych z profilami poszczególnych Bibliotek.

 9. Konieczność wydania przepisów obligujących przekazywanie do Biblioteki materiałów konferencyjnych w celu ich opracowania i włączenia do zbiorów.

 10. Zwiększanie budżetu Biblioteki na zakup książek w związku ze znacznym wzrostem liczby studentów.

 11. Prowadzenie, wraz z innymi bibliotekami naukowymi województwa pomorskiego, wspólnej polityki zakupu czasopism w wersji tradycyjnej i elektronicznej oraz baz danych, co pozwoli na bardziej racjonalną gospodarkę finansową.

 12. Zwiększanie budżetu Biblioteki na zakup czasopism i baz danych; należy rozważyć stopniową rezygnację z czasopism w wersji drukowanej na rzecz dostępu do ich wersji elektronicznej.

 13. Dążenie do tworzenia konsorcjów bibliotek i uczestnictwa w nich w celu zapewnienia szerokiego dostępu do czasopism pełnotekstowych.

 14. Prowadzenie wspólnej polityki wobec wydawców czasopism mający na celu umożliwienie nabycia dostępu do czasopism w wersji elektronicznej bez konieczności zakupu wersji drukowanej.

 15. Poszukiwanie dostawców książek i czasopism oferujących najkorzystniejsze warunki finansowe.

 16. Udział w pracach przygotowujących powołanie stowarzyszenia wszystkich bibliotek medycznych w kraju w celu poprawy ich sytuacji finansowej.

 17. Rezygnacja z zakupu książek i czasopism dla bibliotek zakładów i klinik z budżetu Biblioteki Głównej; powinno pozostać centralne gromadzenie i opracowanie zbiorów; zamówienia pracowników naukowych na wydawnictwa o charakterze dydaktycznym powinny być realizowane ze środków przyznawanych jednostkom na dydaktykę, a wydawnictwa o charakterze naukowym z funduszy na działalność badawczą, tj. z grantów, prac własnych i statutowych.

 18. Wprowadzenie odpłatności za:

CEL II. Zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zasobów, tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych:

 1. Sporządzanie rekordów bibliograficznych i rekordów zasobu wydawnictw ciągłych w międzynarodowym formacie MARC.

 2. Wprowadzanie do katalogu w systemie VIRTUA wykonanych opisów wydawnictw ciągłych.

 3. Współpraca z Centrum Narodowego Uniwersalnego Katalogu NUKAT w zakresie współkatalogowania wydawnictw zwartych i ciągłych.

 4. Udział w tworzeniu Trójmiejskiego Komputerowego Katalogu VIRTUA.

 5. Współtworzenie i udostępnianie online Kartoteki Przedmiotowych Haseł Wzorcowych MeSH w ramach konsorcyjnego porozumienia Głównej Biblioteki Lekarskiej i polskich bibliotek medycznych.

 6. Retrokonwersja.

 7. Rozwijanie strony internetowej Biblioteki jako źródła informacji i miejsca świadczenia zintegrowanych usług bibliotecznych.

 8. Stworzenie elektronicznego formularza umożliwiającego zapisanie się do Biblioteki przez Internet.

 9. Stworzenie w systemie VIRTUA katalogu Czytelni Głównej i Czytelni Informacji Naukowej.

 10. Stworzenie bazy danych informującej o powstałych w AMG pracach habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich oraz licencjackich.

CEL III. Współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska naukowego i zawodowego przez dostarczanie nowoczesnej wiedzy i usług:

 1. Opracowanie i wdrażanie najnowocześniejszych form komunikacji między Biblioteką a użytkownikami.

 2. Rozbudowa świadczonych usług bibliotecznych dostępnych poprzez witrynę internetową Biblioteki.

 3. Prowadzenie efektywnej polityki dotyczącej szkoleń użytkowników Biblioteki.

 4. Dążenie do integracji wszystkich zasobów Biblioteki udostępnianych w formie elektronicznej.

 5. Prowadzenie polityki wobec dostawców baz danych umożliwiającej poszerzanie dostępu do elektronicznych zasobów Biblioteki z komputerów domowych użytkowników.

 6. Stworzenie programu szkoleń bibliotecznych dla studentów I roku przez Internet.

 7. Organizowanie szkoleń w zakresie poszukiwania najnowszych informacji naukowych w bazach bibliograficznych oraz bazach czasopism pełnotekstowych bezpośrednio w klinikach i zakładach.

 8. Prowadzenie fakultatywnych zajęć dydaktycznych z zakresu informacji naukowej dla zainteresowanych studentów.

 9. Prowadzenie badań ankietowych w celu monitorowania potrzeb czytelniczych i poprawy świadczonych usług.

CEL IV. Dbałość o rozwój kadry Biblioteki i podnoszenie jej kwalifikacji zawodowych:

 1. Opracowanie programu systematycznych szkoleń wewnętrznych dla pracowników Biblioteki.

 2. Zwiększanie udziału bibliotekarzy w kursach, szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

 3. Motywowanie bibliotekarzy do nauki języków obcych.

 4. Prowadzenie polityki zatrudniania w Bibliotece osób z wyższym wykształceniem kierunkowym.

 5. Zwiększenie zatrudnienia, szczególnie w grupie pracowników informacji naukowej.

CEL V. Kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim:

 1. Propagowanie usług Biblioteki poprzez jej stronę internetową oraz na łamach Gazety AMG.

 2. Organizowanie imprez w ramach corocznego Tygodnia Bibliotek.

 3. Przygotowywanie cyklicznych wystaw tematycznych.

 4. Udział Biblioteki w inicjatywach środowiskowych Uczelni.

 5. Stworzenie kartoteki adresów internetowych pracowników Uczelni w celu bezpośredniego informowania ich za pomocą poczty elektronicznej o zmianach w dostępach do baz i czasopism w wersji elektronicznej oraz innych ważnych wiadomościach.

CEL VI. Współpraca z bibliotekami Trójmiasta, bibliotekami medycznymi i innymi bibliotekami naukowymi w celu doskonalenia obsługi użytkowników i tworzenia wspólnych źródeł informacji:

 1. Współpraca z:

2. Działania na rzecz ukonstytuowania się Porozumienia Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego.

3. Działalność w ramach "Porozumienia o współpracy bibliotek wdrażających i użytkujących VTLS”.

CEL VII. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej w celu modernizacji Biblioteki.

Ze względu na rosnącą liczbę użytkowników Biblioteki, konieczność podniesienia stopnia wykorzystania posiadanego księgozbioru, a także konieczność dostosowania Książnicy do zmieniających się potrzeb środowiska akademickiego, należy dążyć do takiej modernizacji Biblioteki, by możliwe było prezencyjne udostępnianie zbiorów.
Do tego celu planuje się nadbudowę piętra III, wykorzystanie powierzchni magazynowej na II piętrze oraz odpowiednią adaptację Czytelni Głównej, Czytelni Czasopism i Czytelni Informacji Naukowej.
W obecnym holu katalogowym na parterze powinno powstać informatorium, w którym wyszkoleni pracownicy będą udzielali informacji i kierowali użytkowników do poszczególnych agend Biblioteki. Z myślą o użytkowniku należy także przewidzieć wydzielenie pomieszczeń do pracy indywidualnej i grupowej.
Poprzez wprowadzenie magazynowania zwartego będzie możliwe przeniesienie magazynu II piętra do pomieszczeń piwnicznych.

Aby zrealizować to zamierzenie należy:

Należy również przewidzieć miejsce na:

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.