2018-06-04

  § 1

Prawo do korzystania z Wypożyczalni przysługuje posiadaczom elektronicznych legitymacji studenckich GUMed oraz kart bibliotecznych Biblioteki Głównej GUMed, zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów Systemu Biblioteczno-Informacyjnego GUMed.

§ 2

Ustala się następujące limity i okresy wypożyczeń na zewnątrz uprawnionym użytkownikom:

 

Użytkownicy

Ilość

Okres

studenci GUMed

15

6 miesięcy lub
1miesiąc*

studenci kierunków międzyuczelnianych GUMed

15

6 miesięcy lub
1 miesiąc*

słuchacze studiów doktoranckich GUMed

20

   12 miesięcy

słuchacze studiów podyplomowych GUMed

4

     1 miesiąc

pracownicy naukowo-dydaktyczni GUMed

20

12 miesięcy

inni pracownicy GUMed, w tym zatrudnieni na zlecenie dydaktyczne

5

2 miesiące

studenci i pracownicy innych państwowych uczelni Trójmiasta oraz użytkownicy pozostałych instytucji Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego

4

   1 miesiąc

pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego, w tym pracownicy UCK i UCMMIT

4

  1 miesiąc

 * w zależności od ilości egzemplarzy danego tytułu

§ 3

1. Materiały do wypożyczenia należy zamawiać w oparciu o katalog biblioteczny online i zdigitalizowany katalog kartkowy – przez Internet.
 

2. Wypożyczone materiały rejestrowane są na koncie czytelnika w bibliotecznym systemie komputerowym.
 

3. Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzania i kontrolowania stanu swojego konta czytelnika.

§ 4

1. Użytkownik może samodzielnie online poprzez system biblioteczny:

1)   przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych pozycji,
2)   zarezerwować pozycje wypożyczone przez innych użytkowników.

2.  Prolongować można:

1)    tylko pozycje, które nie zostały zarezerwowane przez innych użytkowników,
2)    każdą wypożyczoną pozycję dwukrotnie, każdorazowo na okres 30 dni,
3)    w ciągu 5 dni przed upływem terminu zwrotu.

Prolongata rozpoczyna się z dniem jej dokonania.

3.  Rezerwować można:

1)    maksymalnie 4 pozycje,
2)    bez względu na ilość już wypożyczonych książek,
3)    w ciągu 30 dni przed upływem terminu zwrotu rezerwowanej książki.

§ 5

1. Zamówione materiały należy odebrać w Wypożyczalni w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia, wliczając niedziele i święta.
 

2. Odbioru należy dokonywać osobiście okazując obowiązkowo kartę biblioteczną lub legitymację studencką GUMed.

§ 6

1. Wypożyczone materiały należy zwrócić do Wypożyczalni lub skrzynek zwrotów znajdujących się na terenie Biblioteki.
 

2. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu następuje blokada konta czytelnika i system automatycznie rozpoczyna naliczanie kar za każdą przetrzymaną pozycję, zgodnie ze stawką określoną w cenniku. Konto jest odblokowywane w momencie uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.
 

3. Brak wysyłanego przez Bibliotekę pocztą elektroniczną powiadomienia o upływie terminu zwrotu wypożyczonych książek, nie zwalnia z opłat za ich przetrzymanie.
 

4. Konta czytelnicze pracowników  zatrudnionych na zlecenie dydaktyczne są aktywne tylko w czasie, na który zostało ono zawarte. Po upłynięciu tego okresu  konto jest  automatycznie zamykane.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.