2019-10-24

POŚWIADCZENIA NA KARTACH OBIEGOWYCH)

>> poświadcza: Czytelnia BWF


DOSTARCZANIE PRAC DYPLOMOWYCH I DYSERTACJI  DO BIBLIOTEKI


Prace licencjackie i magisterskie

Przyjmuje i poświadcza dostarczenie: Czytelnia Informacji Naukowej Biblioteki Głównej

Obowiązkiem autora pracy magisterskiej i licencjackiej powstałej w GUMed jest dostarczenie jej ostatecznej wersji do Biblioteki Głównej. Prace te (za wyjątkiem prac w postaci wyłącznie prezentacji multimedialnych) Biblioteka gromadzi tylko w formie elektronicznej, celem udostępniania ich online w bibliograficzno-pełnotekstowej Bazie prac magisterskich i licencjackich GUMed.

Dostarczona praca powinna:

  • mieć formę elektroniczną,

  • być zapisana na płycie CD,

  • mieć postać jednego pliku w formacie PDF*,

  • być zaopatrzona w okładkę oraz umowę licencyjną (w 2 egzemplarzach) na jej udostępnianie w Czytelniach BG GUMed.

Dostarczenie pracy potwierdzane jest pieczątką na odpowiednim dokumencie.
 

Prace doktorskie

Prace przyjmuje i poświadcza dostarczenie: Sekretariat Biblioteki Głównej

1. Do Biblioteki należy dostarczyć jeden egzemplarz pracy w formie elektronicznej, zapisany na płycie CD/DVD, w formcie PDF*:

  • prace w formie książki - całość pracy w jednym pliku,

  • prace oparte na cyklu publikacji - jeden plik obejmujący treść pracy wraz ze spisem publikacji wchodzących w skład cyklu, olinkowanym do ich pełnych tekstów,
    uwaga: zawartość pliku musi być zgodna z zapisami ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

2. Do płyty należy dołączyć okładkę oraz nieodpłatną umowę licencyjną niewyłączną (w 2 egzemplarzach) na udostępnianie pracy w sieci Internet.

3. Biblioteka potwierdza fakt dopełnienia ww. formalności odpowiednim zaświadczeniem, które autorzy przedkładają w dziekanatach.
 

Prace habilitacyjne w formie książek

Prace przyjmuje i poświadcza dostarczenie: Sekretariat.

1. Do Biblioteki należy dostarczyć:

  • jeden egzemplarz pracy w wersji drukowanej,

  • jeden egzemplarz pracy w formie elektronicznej, zapisany na płycie CD/DVD, w jednym pliku w formcie PDF*.

2. Do płyty należy dołączyć okładkę oraz nieodpłatną umowę licencyjną niewyłączną (w 2 egzemplarzach) na udostępnianie pracy w sieci Internet.

3. Biblioteka potwierdza fakt dopełnienia ww. formalności odpowiednim zaświadczeniem, które autorzy przedkładają w dziekanatach.

 

*w Czytelni Informacji Naukowej można skorzystać z oprogramowania pozwalającego na tworzenie plików w formacie PDF

 

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
tel. (+48)  58 349 12 84
biblfarm@gumed.edu.pl

  

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.