2018-05-16

§ 1

Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy zainteresowani literaturą medyczną.

§ 2

W Czytelni udostępnia się:

 • bibliograficzno-abstraktowe bazy danych,

 • książki i czasopisma pełnotekstowe w wersji elektronicznej,

 • pełnotekstową Bazę prac magisterskich i licencjackich GUMed,

 • Internet (tylko do celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych),

 • katalog biblioteczny online,

 • pakiety MS Office, Libre Office,

 • księgozbiór podręczny –encyklopedie specjalne, słowniki, informatory statystyczne, pozycje dotyczące prawa, itp.

§ 3

1. Korzystanie z komputerów w Czytelni, za wyjątkiem stanowisk przeznaczonych do udostępniania Bazy prac magisterskich i licencjackich GUMed, wymaga zalogowania do sieci uczelnianej.

2. Czas dostępu do komputera dla jednego użytkownika wynosi 1 godzinę.

§ 4

1. Korzystający z Czytelni są zobowiązani:

 • zachować ciszę,

 • wyciszyć telefony komórkowe i nie prowadzić rozmów za ich pośrednictwem,

 • pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, teczki, torby, plecaki, itp. w szatni,

 • dopuszcza się wnoszenie laptopów i materiałów własnych w przeźroczystych siatkach. Siatki można nabyć w Wypożyczalni lub posiadać własną,

 • przestrzegać zakazu spożywania posiłków i napojów, z wyjątkiem wody w butelkach z zakrętkami oraz napojów w zamkniętych kubkach termicznych; konsumpcja dozwolona jest w miejscach do tego przeznaczonych.

2. Użytkownicy, którzy:

 • nie posiadają kont poczty w domenie @gumed.edu.pl lub

 • korzystają z Bazy prac magisterskich i licencjackich GUMed

zobowiązani są ponadto do:

 • czytelnego wpisania się do zeszytu odwiedzin,

 • okazania bibliotekarzowi dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§ 5

Na komputerach dostępnych w Czytelni zabrania się:

 • dokonywania zmian ustawień, lokalizacji oraz usuwania plików związanych z funkcjonowaniem systemu operacyjnego,

 • instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub z Internetu,

a także:

 • kopiowania i rozpowszechniania programów oraz innych zasobów elektronicznych objętych licencją Biblioteki Głównej GUMed bądź chronionych prawem autorskim,

 • korzystania z gier i wchodzenia na strony nie wymienione w § 2,

 • korzystania z komputerów w celach zarobkowych.

§ 6

Po zakończeniu pracy użytkownik zobowiązany jest wylogować się z sieci uczelnianej, skasować wprowadzone dane i doprowadzić miejsce pracy do stanu wyjściowego.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.