2018-09-05

§ 1

Prawo do korzystania z Czytelń mają wszyscy zainteresowani literaturą medyczną.

§ 2

1.   W Czytelniach udostępnia się:

 • książki (Czytelnia 1 i 2),

 • wpływające na bieżąco czasopisma naukowe (Czytelnia 1),

 • prasę codzienną (Czytelnia 1),

 • modele anatomiczne (Czytelnia 1),

 • materiały z magazynu oraz pozycje oryginalne sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (Czytelnia 1 i 2).

2.    Wszystkie zbiory Czytelń udostępniane są prezencyjnie, w wolnym dostępie do półek.

3.   Na pozycje z magazynu należy wypisać rewers, złożyć go u dyżurującego bibliotekarza, okazując jednocześnie dokument potwierdzający tożsamość.

4.   W przypadku czasopism rewers powinien być wypisany oddzielnie na każdy zamawiany zeszyt czasopisma i zawierać: tytuł periodyku, jego sygnaturę,  wolumen, numer zeszytu i strony, na których umieszczony został artykuł.

5.   Wszystkie rewersy należy składać nie później niż na pół godziny przed zamknięciem Biblioteki.

6.   W Czytelni 1 można korzystać z pokoi pracy. Zasady ich udostępniania oraz użytkowania określa odrębny Regulamin korzystania z pokoi pracy BG GUMed.

§ 3

Korzystający z Czytelń są zobowiązani:

 • zachować ciszę,

 • wyciszyć telefony komórkowe i nie prowadzić rozmów za ich pośrednictwem,

 • pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, teczki, torby, plecaki, itp. w szatni; dopuszcza się wnoszenie laptopów i materiałów własnych w przezroczystych torbach.  Siatki można nabyć w Wypożyczalni lub posiadać własną,

 • przestrzegać zakazu spożywania posiłków i napojów, z wyjątkiem wody w butelkach z zakrętkami oraz napojów w zamkniętych kubkach termicznych; konsumpcja dozwolona jest w miejscach do tego przeznaczonych.

 • oddać wypożyczone dzieła w stanie nieuszkodzonym, a zauważone braki zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi,

 • pozostawić wykorzystane pozycje we wskazanych miejscach, bez samodzielnego odkładania na półki,

 • nie pozostawiać bez opieki materiałów na stolikach dłużej niż 30 minut – po tym czasie będą one do odbioru u dyżurującego bibliotekarza.

§ 4

1.   Książki ze zbioru Czytelń mogą być wypożyczane na zewnątrz tylko po każdorazowym uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza, który określa termin ich zwrotu.

2.   Przekroczenie terminu zwrotu pozycji wymienionych w pkt. 1 spowoduje naliczenie kary zgodnie z cennikiem usług świadczonych w systemie biblioteczno-informacyjnym GUMed.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.