2019-04-03

ZBIORY

Biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu oraz nauk pokrewnych, tj. chemii, biologii, fizyki, psychologii itp.
Na księgozbiór składają się zasoby Biblioteki Głównej, Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego oraz zbiory klinik i zakładów. W swoich zbiorach posiadamy także kolekcję książek beletrystycznych.

Większość zbiorów (elektronicznych i drukowanych) można przeszukiwać za pomocą multiwyszukiwarki EDS (Ebsco Discovery Service).

Obecnie zbiory nasze liczą 441.186 jednostek (stan na 31.12.2018 r.), w tym:

 

książek

233.424

vol.

 

czasopism

103.191

vol.

 

zbiorów specjalnych

104.571

jedn.


Na bieżąco wpływają 283 tytuły czasopism drukowanych:

  • 25 zagranicznych (15 w prenumeracie, a 10 tytułów drogą darów i wymiany)

  • 230 polskich (160 w prenumeracie oraz 70 tytuły drogą darów i wymiany)

W roku bieżącym posiadamy dostęp do 69 baz danych i kolekcji e-czasopism, w tym do 38 źródeł udostępnianych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, czyli łącznie do:

  • ok. 24 000 e-czasopism (m.in. takich wydawców jak Elsevier, Springer, LWW, Wiley, BMJ, Karger),

  • ok. 210 000 e-książek, w tym około 400 książek w bazie IBUK libra, książki i archiwa serii książkowych wydawnictw Springer (ok. 200 000 książek), Elsevier (ok. 4 000 książek), Wiley (ponad 2 450 książek) i Cambridge University Press (ok. 1 500 książek).
     

POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

Od 2009 r. Biblioteka współuczestniczy wraz z bibliotekami województwa pomorskiego w projekcie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, dofinansowanym ze środków unijnych.

UŻYTKOWNICY I PRZESTRZENIE DO NAUKI I PRACY

Użytkownicy Biblioteki Głównej w liczbie 7.362 osób (stan na 31.12.2018 r.) mogą korzystać w siedzibie Biblioteki z Internetu na stanowiskach komputerowych oraz z własnych urządzeń za pośrednictwem sieci bezprzewodowych (biblioteka i eduroam).

Odwiedzający Bibliotekę mają do dyspozycji, powstałą po rozbudowie i modernizacji budynku (2015-2016), Strefę Nauki obejmującą trzy czytelnie: Czytelnię 1, Czytelnię 2 oraz Czytelnię Informacji Naukowej, a także 6 pokoi pracy indywidualnej i grupowej.

Biblioteka dysponuje łącznie 289 miejscami, a do zbiorów zgromadzonych w czytelniach użytkownicy mają wolny dostęp.
 

DYDAKTYKA

Biblioteka Główna prowadzi dla studentów naszej Uczelni zajęcia dydaktyczne w formie e-learningu:

  • zapoznające z funkcjonowaniem Biblioteki oraz z zasadami korzystania z jej zasobów i usług,

  • doskonalące kompetencje informacyjne studentów w zakresie korzystania z nowoczesnych źródeł naukowej informacji medycznej.

Biblioteka realizuje także zajęcia w zakresie naukowej informacji medycznej jako obowiązkowe dla słuchaczy dziennych studiów doktoranckich GUMed. 

 

POLSKA PLATFORMA MEDYCZNA

 

Od 01.11.2017 r. Biblioteka realizuje, wspólnie z uniwersytetami medycznymi z: Białegostoku, Katowic, Lublina, Szczecina, Warszawy i Wrocławia (lider) oraz Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, dofinansowany ze środków UE projekt Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

>> czytaj więcej

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.