biblioteka online
Biblioteka Główna GUMed

Polecane podręczniki - kierunek farmacja IV rok 2015-12-11

BIOCHEMIA KLINICZNA:
Atlas hematologii klinicznej / J. H. Carr, B. F. Rodak, red. wyd. 1 pol. M. Dąbrowska.
Diagnostyka laboratoryjna. T. 1: Nerka i badania laboratoryjne moczu / N. A. Brunzel.
Diagnostyka laboratoryjna. T. 2: Płyn mózgowo-rdzeniowy i inne płyny ustrojowe / N. A. Brunzel.
Diagnostyka laboratoryjna / B. Solnica.
Diagnostyka laboratoryjna T. 1 / A. Szutowicz, A. Raszeja-Specht.
Diagnostyka laboratoryjna T. 2 / A. Szutowicz, A. Raszeja-Specht.
Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej / red. A. Dembińska-Kieć, J. Naskalski.
Mutschler farmakologia i toksykologia / E. Mutschler i in., red. wyd. pol. W. Buczko.
Terapia monitorowana / red. H. Adamska-Dyniewska.


BIOTECHNOLOGIA FARMACEUTYCZNA:
Biotechnologia farmaceutyczna / O. Kayser, R. H. Mueller.
Biotechnologia i chemia antybiotyków / A. Chmiel, S. Grudziński.
Podstawy biotechnologii / red. C. Ratledge, B. Kristiansen.
Podstawy biotechnologii farmaceutycznej / O. Kayser.
Terapia genowa / [red. nauk.] S. Szala.
Zarys biotechnologii farmaceutycznej [skrypt].


BROMATOLOGIA:
Analytical trends in the simultaneous determination of vitamins B1, B6, and B12 in food products and dietary supplements / A. Lebiedzińska, M. L. Marszałł // W: B vitamins and folate : chemistry, analysis, function and effects/ ed. by V. R. Preedy. - S. 195-209.
Biotechnologia żywności: praca zbiorowa / red. W. Bednarski, A. Reps.
Bromatologia : zarys nauki o żywności i żywieniu / H. Gertig, J. Przysławski.
Chemia żywności. T. 1 Składniki żywności / red. Z. E. Sikorski.
Chemia żywności. T. 2 Sacharydy, lipidy i białka / red. Z. E. Sikorski.
Chemia żywności. T. 3 Odżywcze i zdrowotne właściwości składników żywności / red. Z. E. Sikorski.
Interakcje leków z żywnoscią / R. Olędzka W: Farmacja praktyczna / red. R. Jachowicz.
Interakcje leków z żywnością i alkoholem / M. Jarosz, J. Dzieniszewski.
Metals and metalloids in food : essentiality, toxicity, aplicability / M. Grembecka, P. Szefer // W: Food quality : control, analysis and consumer concerns / eds. D. A. Medina, A. M. Laine. – S. 1–60.
Mineral components in foods / ed. P. Szefer, J. O. Nriagu.
Normy żywienia człowieka : podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych / red. nauk. M. Jarosz, B. Bułhak-Jachymczyk.
Normy żywienia dla populacji polskiej : nowelizacja / M. Jarosz http://www.izz.waw.pl/pl/normy-zwienia
Pestycydy : występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie / red. M. Biziuk.
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia // Dz.U. 2006, nr 171, poz. 1225.
Uważaj co jesz, gdy zażywasz leki : interakcje między żywnością, suplementami diety a lekami / M. Jarosz, J. Dzieniszewski.
Żywienie człowieka : podstawy nauki o żywieniu / pod red. J. Gawęckiego, L. Hryniewieckiego.
Żywienia człowieka : słownik terminologiczny / H. Gertig, J. Gawęcki.
Żywienie człowieka a zdrowie publiczne / J. Gawęcki, W. Roszkowski.
Żywienie człowieka zdrowego i chorego / M. Grzymisławski, J. Gawęcki.
Żywność a zdrowie i prawo / H. Gertig, G. Duda.
Żywność wygodna i żywność funkcjonalna / aut. F. Świderski i in.
Żywność, żywienie, zdrowie : bromatologiczna ocena jakości żywności i wybrane elementy z żywienia człowieka / pod red. A. Lebiedzińskiej i P. Szefera.


ETYKA ZAWODOWA:
Bioetyka / pod red. J. Różyńskiej, W. Chańskej
Bioetyka : medycyna na granicach życia / K. Szewczyk
Bioetyka i prawa człowieka / W. Bołoz.
Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych / PAN, Komitet Etyki w Nauce
Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego / M. Markowska.
Etyka / P. Vardy, P. Grosch.
Etyka lekarska / T. Brzeziński.
Etyka medyczna z elementami filozofii / P. Łuków, T. Pasierski.
Etyka zawodowa farmaceuty / L. Krówczyński.
Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie / M. Szeroczyńska.
Granice życia: dylematy współczesnej bioetyki / T. Ślipko.
Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej.
Marketing i zarządzanie apteką / pod red. H. Mruka, M. Michalik, T. Barałkiewicza
Prawo Farmaceutyczne – ustawa z dnia 06.09.2001 r. z późniejszą nowelizacją.
Wybrane zagadnienia etyki lekarskiej z elementami prawa w medycynie / pod red. J. Suchorzewskiej i M. Michowskiej.


FARMAKOKINETYKA:
Applied biopharmaceutics & pharmacokinetics / L. Shargel, S. Wu Pong, A. Yu.
Applied clinical pharmacokinetics / L. A. Bauer.
Chemia fizyczna : podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej / red. nauk. T. W. Hermann.
Farmacja fizyczna : podręcznik dla studentów farmacji analityki medycznej / red. T. W. Hermann.
Farmakodynamika : podręcznik dla studentów farmacji / pod. red. W. Jańca.
Farmakokinetyka : podstawy i znaczenie praktyczne / red. wyd. pol. E. Wyska.
Farmakokinetyka : teoria i praktyka / T. W. Hermann.
Wstęp do biofarmacji i farmakokinetyki / R. E. Notari.


FARMAKOLOGIA I FARMAKODYNAMIKA:
Egzaminacyjne pytania testowe z farmakodynamiki dla studentów farmacji / pod red. B. Damasiewicz i R. Kaliszana.
Chemia medyczna : podstawowe zagadnienia / G. L. Patrick.
Farmakodynamika / red. W. Janiec, J. Krupińska.
Farmakodynamika : podręcznik dla studentów farmacji /  red. W. Janiec.
Farmakologia / G. M. Brenner, C. W. Stevens, pod red. M. Wielosza.
Farmakologia / R. Korbut.
Farmakologia : dla policealnych szkół farmaceutycznych / D. Modnicki.
Farmakologia : dla studentów i absolwentów kierunków medycznych / red. E. Obuchowicz i in.
Farmakologia : dla zawodów pielęgniarskich / pod red. J. Prandota.
Farmakologia : podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych / G. Rajtar-Cynke.
Farmakologia : podstawy farmakoterapii : podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy / pod red. W. Kostowskiego i Z. S. Hermana.
Farmakologia : podstawy farmakoterapii i farmakologii klinicznej / pod. red. W. Kostowskiego i P. Kubikowskiego.
Farmakologia : zbiór pytań testowych dla studentów medycyny i stomatologii / J. Petrusewicz i in.
Farmakologia Goodmana & Gilmana / pod red. L. L. Bruntona, J. S. Lazo, K. L. Parker.
Farmakologia kliniczna / H. P. Rang, M. M. Dale, J. M. Ritter.
Farmakologia ogólna i kliniczna / B. G. Katzung, S. B. Masters, A. J. Trevor. 
Medical Physiology : The Big Picture / J. D. Kibble, C. R. Halsey.
Mutschler farmakologia i toksykologia : podręcznik / E. Mutschler i in., pod red. W. Buczko.
Pharmaceutical chemistry / D. G. Watson.
Podstawy farmakologii / [red.] A. Danysz, Z. Kleinrok.
Principles of pharmacology : the patophysiologic basis of drug therapy / D. E. Golan.


KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC II:
ABC postępowania w urazach / D. Skinner, P. Driscoll, R. Earlam, pod red. J. Jakubaszki.
Dziecko w stanie zagrożenia życia / pod red. T. Szretera.
Ewakuacja i transport poszkodowanego / L. Styka.
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii B. Lutomsky, F. Flake.
Leksykon ostrych zatruć / J. Szajewski, R. Feldman, M. Glińska.
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego / red. J. Jakubaszko.
Medycyna ratunkowa i katastrof : podręcznik dla studentów uczelni medycznych / [red.] A. Zawadzki.
Pierwsza pomoc : podręcznik dla studentów / M. Goniewicz.
Pierwsza pomoc i reanimacja krążeniowa-oddechowa [skrypt GUMed] / pod red. M. Wujtewicz, B. Kwiecińskiej.
Podręczny atlas zabiegów ratunkowych u dzieci / Ch. King, F. Henretig, pod red. J. Jakubaszki.
Stany nagłe : podstawowe procedury zabiegowe / T. M. Campo
Stany nagłe w medycynie / [red.] P. Muller.
Wytyczne resuscytacji 2010 / [red. nauk. wyd. pol. J. Andres ; Polska Rada Resuscytacji]


ONKOLOGIA:
Onkologia : podręcznik dla studentów i lekarzy / red. nauk. R. Kordek i in.
Onkologia  : podręcznik dla studentów medycyny / pod red. A. Kułakowskiego i A. Skowrońskiej-Gardas.
Onkologia w praktyce / A. Deptała.


PROPEDEUTYKA MEDYCYNY:
Choroby wewnętrzne : na podstawie Interny Szczeklika / red. P. Gajewski.


PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA:
Człowiek – istota społeczna / E. Aronson.
Elementarne pojęcia socjologii / J. Szczepański.
Psychologia i życie / R. J. Gerring, P. H. Zimbardo.
Psychologia pracy i organizacji / Z. Ratajczak.
Psychologia w medycynie / P. Salmon.
Socjologia : analiza społeczeństwa. / P. Sztompka.
Teorie osobowości / C. S. Hall, G. Lindzey.
Wstęp do psychologii społecznej / S. Mika.
Wstęp do socjologii / N. Goodman.
Zdrowie i choroba : wybrane problemy socjologii medycyny / [red.] J. Barański, W. Piątkowski.


SYNTEZA I TECHNOLOGIA ŚRODKÓW LECZNICZYCH:
Aparaty przemysłu farmaceutycznego [materiały pomocnicze].
Chemia medyczna / G. L. Patrick.
Contemporary drug synthesis / J. J. Li i in.
Syntezy niektórych środków leczniczych [materiały pomocnicze].
Współczesna synteza organiczna / J. Garwoński i in.


TECHNOLOGIA POSTACI LEKU II:
British Pharmacopoeia.
Encyclopedia of pharmaceutical technology / [red.] J. Swarbrick.
European Pharmacopoeia.
Farmacja stosowana : podręcznik dla studentów farmacji / S. Janicki, A. Fiebig, M. Sznitowska.
Farmakopea Polska IX z suplementem.
Leki współczesnej terapii / Jan K. Podlewski, Alicja Chwalibogowska-Podlewska.
Martindale : the complete drug reference.
Pharmindex : kompendium leków.
United States Pharmacopeia USP.


TOKSYKOLOGIA:
Clarke’s analysis of drugs and poisons / ed. A. C. Moffat, M. D. Osselton, B. Widdop.
Fundamentals of analytical toxicology / R. J. Flanagan i in.
Materiały do ćwiczeń z toksykologii / pod red. W. Czarnowskiego.
Mutschler farmakologia i toksykologia / E. Mutschler i in. ; red. nauk. W. Buczko.
Podstawy toksykologii / J. K. Piotrowski.
Toksykologia : wybrane zagadnienia / J. Brandys.
Toksykologia narządowa / A. Starek.
Toksykologia środowiska : aspekty chemiczne i biochemiczne / S. T. Manaham.
Toksykologia współczesna / pod red. W. Seńczuka.
Zarys toksykologii klinicznej / J. Pach. 

top


  • english
  • extranet GUMed
  • poczta GUMed
  • zapytaj bibliotekarza
  • mapa serwisu
  • wersja do druku

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . al. Gen. J. Hallera 107 . 80-416 Gdańsk . tel.: +48 58 349 12 84


email: biblfarm@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-10-03 mgr I. Damaszke . Biblioteka Główna © 2014 - 2018 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed